Οι θέσεις μας

Ο θεσμός του φροντιστηρίου

Το φροντιστήριο είναι μια εκπαιδευτική υπηρεσία. Σκοπός των φροντιστηριακών μαθημάτων δεν είναι φυσικά να αναπληρώσουν το σχολείο καθώς το εκπαιδευτικό του εύρος είναι τέτοιο, που καμιά ιδιωτική ή φροντιστηριακή εκπαίδευση δε μπορεί να αναπληρώσει.

Η φροντιστηριακή εκπαίδευση, είναι απλά συμπληρωματική.

Το φροντιστήριο αποδίδει καλύτερα, όταν αυτό που συμπληρώνει είναι κατά το δυνατόν πληρέστερο. Η πληρότητα λοιπόν και η επάρκεια του σχολείου είναι, πιστεύω, από όλους μας επιδίωξη και ευχή.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: +357 99324540.